Noteikumi

Mājaslapas drauguklubs.olimpiade.lv (turpmāk tekstā – “Mājaslapa”) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – “Noteikumi”) ir saistoši katram tās lietotājam – gan reģistrētam, gan nereģistrētam.

 

Mājaslapa pieder Biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” (turpmāk tekstā – “Īpašnieks”).

 

Lietotājam, pirms Mājaslapas lietošanas, ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. Īpašniekam ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Mājaslapā.

 

Ja Mājaslapas lietotājs lieto lapu vai veic jebkādas aktivitātes Mājaslapā, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un ievēros tos. Katram Mājaslapas lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt Noteikumus, lai savlaicīgi būtu informēts par veiktajām izmaiņām. Ja lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, tad lietotājam aizliegts lietot Mājaslapu.

 

Reģistrētiem Mājaslapas lietotājiem ir tiesības izmantot visas Mājaslapas piedāvātās iespējas.

 

Lai kļūtu par Mājaslapas reģistrētu lietotāju, personai ir jāievēro Mājaslapas noteiktā reģistrēšanās kārtība:

 

Reģistrēties iespējams individuāli personām, kuras vecākas par 18 gadiem;

Klasei – ar skolotājas reģistrāciju klasei.

Nav iespējams reģistrēties personām jaunākām par 18 gadiem.

 

Ikvienam Mājaslapas reģistrētam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u. c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Katram Mājaslapā reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Reģistrēta lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus. Mājaslapā ir aizliegta t. s. “viltus” profilu veidošana, t. i. tādu profilu veidošana, kuros Mājaslapā lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t. sk. arī nereālu) personu vai dzīvnieku, priekšmetu utt.

 

Katram reģistrētam Mājaslapas lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus Mājaslapas piekļuves datus. Ja Mājaslapā tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

 

Mājaslapas reģistrētais lietotājs jebkurā brīdī var izbeigt savu dalību Mājaslapā reģistrēta lietotāja statusā, dzēšot savu reģistrēto profilu.

 

Mājaslapas administrācijai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem izdzēst Mājaslapā reģistrēto lietotāju profilus un/vai tajos iekļauto informāciju, kā arī ierobežot vai liegt pieeju Mājaslapai uz laiku vai neierobežoti (t. sk. no konkrētām IP adresēm), nepaskaidrojot iemeslus.

 

Katrs Mājaslapas lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas ievieto Mājaslapā, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras rodas šādas informācijas ievietošanas rezultātā.

 

Mājaslapas lietotājs piekrīt saņemt informāciju no Īpašnieka par dažāda veida ar Mājaslapu saistītām aktualitātēm.

 

Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Mājaslapu pieder tikai un vienīgi Īpašniekam. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Īpašniekam un trešajām personām.

 

Visi strīdi starp Īpašnieku un Mājaslapas lietotāju tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.